Lakeuden keskuspuhdistamo tehostaa jätevesien puhdistusta – vesistön ravinnepitoisuudet vähenevät kosteikkoa laajentamalla

Päivitetty 24.1.2018

Liminganlahden kosteikkoalue puhdistaa tehokkaasti alueen vesistöä ja on tärkeä osa vesistön kuormituksen vähentämistä. Lakeuden keskuspuhdistamo on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa kosteikon laajentamiselle 20 hehtaarilla.

Hankkeen tavoite

  • Kosteikko on toimivaksi todettu tapa puhdistaa Liminganlahden vesistöä. Lahden vesien tila on tällä hetkellä välttävä ja tavoitteeksi vesienhoidon suunnitelmissa on asetettu, että se  muuttuu hyväksi vuoteen 2021 mennessä.
  • Kosteikkoa halutaan laajentaa, koska se on ekologisin, toimivin, tehokkain ja edullisin keino parantaa Liminganlahden tilaa jäteveden osalta

Hankkeen vaikutukset

  • Kosteikkoaluetta laajennettaisiin uudella, noin 20 hehtaarin alueella (ks. kartta). Nykyisen kosteikkoalueen laajuus on noin 17 hehtaaria.
  • Kosteikkoalueella ei ole asutusta eikä sen laajennus vaikuttaisi lähiseudun luontoon tai  asukkaiden elämään. Kosteikon laajentaminen vähentäisi Liminganlahden kokonaistyppikuormitusta nykyisestä 13 %  puhdistamon osalta 11 %:iin.
  • Kosteikkoon johdettavan jäteveden määrää ei olla hankkeen yhteydessä kasvattamassa.

(klikkaa kuva suuremmaksi)

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Missä tilassa Liminganlahden vesistö tällä hetkellä on?

Vesien tilaa luokitellaan biologisen tilan (mm. planktonlevät, pohjaeläimet) ja kemiallisen tilan (mm. fosfori, typpi) perusteella. Biologinen mittari lahden osalta on hyvä mutta kemiallinen tila laskee lahden ekologisen tilanteen kokonaisuudessaan välttäväksi. Tavoitteeksi on Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmissa asetettu, että lahden ekologinen tila muuttuu hyväksi vuoteen 2021 mennessä.

Mikä aiheuttaa Liminganlahdelle kuormitusta?

Valtaosa (78 %) Liminganlahden kuormituksesta tulee Pohjois-Pohjanmaan rehevimpien jokien, Temmesjoen ja Lumijoen, tuomana. Lisäksi Liminganlahdelle johdetaan Peräojan kautta puhdistettuja jätevesiä Lakeuden keskuspuhdistamolta. Mallinnustulosten perusteella Lakeuden Keskuspuhdistamon kuormituksen merkitys koko Liminganlahden veden typpipitoisuuteen on melko pieni eikä pelkästään tätä pienentämällä ole mahdollista saavuttaa hyvää ekologista tilaa. Tilan parantuminen edellyttää jokivesien ja erityisesti maatalouden kuormituksen merkittävää pienentymistä. Esimerkiksi Temmesjoen ja Lumijoen typen vähennystarpeen on arvioitu olevan 30 – 50%.

Mikä on kosteikon merkitys Liminganlahdelle?

Kosteikkojen kyky puhdistaa vesistöjä niin kiintoaineista kuin ravinteistakin on tärkeä työkalu vesistöjen tilan parantamisessa ja kuormituksen vähentämisessä. Lakeuden keskuspuhdistamossa käsitelty jätevesi johdetaan Liminganlahdelle kosteikon kautta, jossa sen puhdistuminen jatkuu luonnonmukaisesti ennen päätymistä vesistöön. Typen lisäksi kosteikko vähentää merkittävästi fosforin, kiintoaineen, haitallisten bakteerien, mikromuovien ja lääkeaineiden määrää.

Miksi kosteikkoa halutaan laajentaa?

Kosteikon laajentaminen on helppo, tehokas ja luonnonmukainen tapa parantaa Liminganlahden tilaa jäteveden osalta. Kosteikon laajentaminen on myös kustannustehokas tapa lisätä jätevedenpuhdistuksen tehoa.

Kuinka suuri vaikutus kosteikon laajentamisella on?

Arvioiden mukaan laajennus parantaisi Lakeuden keskuspuhdistamon typenpoiston tehoa 50%. Laajentamisen avulla on päästävissä 60%:n typenpoiston tasoon kesäkaudella yli 40% tasoon syyskaudella. Samalla kosteikon laajennus parantaa fosforin, orgaanisen aineen ja muiden haitta-aineiden poistumaa ja parantaa purkuveden hygieenisyyttä.

Minne laajennus sijoittuu?

Uusi kosteikkoalue sijoittuu Peräojan varteen joutomaalle (ks. kartta), jolla ei ole erityistä luontoarvoa. Kun alue muokataan kosteikoksi, se lisää alueen monimuotoisuutta. Kosteikko on aikaisempaa parempi paikka esimerkiksi lintujen pesinnälle tai levähdyspaikaksi.

Mikä on laajennuksen aikataulu?

Tavoitteena on, että laajennustyöt päästäisiin aloittamaan talvikaudella 2018-2019. Tällöin laajennettu kosteikkoalue olisi toiminnassa joko vuoden 2019 tai vuoden 2020 keväällä.

Miten laajentaminen käytännössä tapahtuu?

Kosteikon laajentaminen tapahtuu maanrakennustöiden avulla (mm. patoaminen, kaivuutyöt, maanmuokkaus). Alueella on laajennusaikana maansiirtokoneita, joista aiheutuu vähäistä meluhaittaa. Työstä ei arvioida olevan pysyvää haittaa alueen luonnolle.

Kuka laajennuksesta ja sen kustannuksista vastaa?

Laajennustöiden maanrakennustyöt tullaan kilpailuttamaan. Hankkeen kustannuksista ja valvonnasta vastaa Lakeuden keskuspuhdistamo Oy. Laajennuksen investointikulu on n. 1,2 miljoonaa euroa.

Eikö kuormituksen vähentämiselle ole muita keinoja?

Myös puhdistuslaitoksen tehoa pyritään jatkuvasti parantamaan. Laitosmainen typen puhdistus on kylmien jätevesien johdosta kuitenkin haastava toteuttaa ja siihen liittyy epävarmuuksia. Siksi samassa yhteydessä typenpoiston raja-arvoja esitetään muutettavaksi  (20mg/l:sta 40mg/l:aan kesäkaudella). Laitosmainen käsittely aiheuttaa sähkön ja kemikaalien johdosta myös ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä ilmaan.

Kokonaisuuden kannalta kosteikkokäsittelyllä saadaan parempi ratkaisu Liminganlahden kuormituksen vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös hillitä vesimaksujen nostopainetta: laitosmainen typenpoisto on varsin kallista (38 €/typpikilo) verrattuna kosteikkopuhdistukseen (4 €/typpikilo).